Co Bóg mówi w Biblii na temat alkoholu

? Czy wino wspominane w Biblii zawierało alkohol?

? Czy Pismo Św. zabrania picia alkoholu?

? Czy Pismo Św. zachęca do picia alkoholu?

 

Wino a alkohol

Niektórzy twierdzą, iż biblijne wino nie zawierało alkoholu ? był to jedynie sok z winogron. Gdyby jednak biblijne wino nie zawierało alkoholu, Pismo Święte nie wspominałoby o pijaństwie, a przecież napisane jest: A nie upijajcie się winem (List do Efezjan 5,18) oraz nie przebierający miary w piciu wina (I List do Tymoteusza 3,3). Jak można się upić sokiem z winogron? Członkowie kościoła w Koryncie upijali się w trakcie spożywania Wieczerzy Pańskiej (I List do Koryntian 11,17-34). Możemy więc przypuszczać, że gdy w Piśmie Św. pojawia się wzmianka o winie, chodzi o trunek alkoholowy.

Wino a błogosławieństwo

Na temat wina napisano w Piśmie Św. wiele zdań o pozytywnym wydźwięku. Bóg sugeruje, aby Izrael przeznaczył część swojej dziesięciny na ? wszystko, czego pragnie twoja dusza: większe i mniejsze bydło, wino, sycerę, wszystko, czego życzy sobie twoja dusza, i spożyjesz tam w obliczu Pana, Boga swego. Będziesz się cieszył ty i twoja rodzina (Księga Powtórzonego Prawa 14,26). Niewątpliwie można zauważyć, że istnieje ścisła zależność pomiędzy radością w Panu a dużą ilością wina (Psalm 4,8 i 104,15). Paweł powiedział: Wiem i przekonany jestem w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo przez się było nieczyste (List do Rzymian 14,14). Polecał także Tymoteuszowi używanie wina ze względów zdrowotnych (I List do Tymoteusza 5,23). Izajasz wspomina o obfitej uczcie, na którą sam Bóg przygotuje najwyborniejsze wina (Księga Izajasza 25,6), być może tak samo, jak to uczynił Jezus, gdy dokonał pierwszego cudu, przemieniając wodę w wino na uczcie weselnej w Kanie Galilejskiej (Ewangelia wg Jana 2,10). Wiemy też, że Jezus również używał wina (Ewangelia według Łukasza 7,33-34).

Brak wina w Starym Testamencie jest postrzegany jako przejaw wyroku Bożego (Księga Jeremiasza 48, 3; Lamentacje Jeremiasza 2,12; Księga Ozeasza 2,9; Księga Joela 1,10; Księga Aggeusza 2,16), zaś obecność wina jest związana z Bożym błogosławieństwem. Kiedy Izaak udzielał Bożego błogosławieństwa Jakubowi, rzekł: Niechaj tobie Bóg użycza rosy z niebios i żyzności ziemi, obfitości zboża i moszczu winnego (Księga Rodzaju 27,28; por. także Księga Przysłów 3,10 oraz Księga Daniela 10,3).

Dan Wallach, profesor uczący greki w Dallas Theological Seminary, powiedział: Wino tak często wiąże się z Bożymi błogosławieństwami, że musimy mocno się nagłowić, żeby pojąć dlaczego tak wielu współczesnych chrześcijan postrzega picie alkoholu jako najgorsze zło (?Biblia i alkohol? www.bible.org). Zakazywanie spożywania alkoholu, a jednocześnie zezwalanie na przykład na rozwody czy nauczanie mężczyzn przez kobiety w obrębie niektórych ?chrześcijańskich? czy ?protestanckich? instytucji jest niedorzeczne i absurdalnie sprzeczne z biblijnym nauczaniem. 

Alkohol a pijaństwo

Upijanie się jest grzechem. Dlaczego? Ponieważ Bóg tak mówi (List do Efezjan 5,18). Oczywiście w czasach biblijnych także spożywano alkohol. Problem więc nie leży w samym spożywaniu alkoholu, lecz w skutkach, do jakich owo spożywanie może doprowadzić. Przede wszystkim, picie ogranicza zdolność rozsądnego myślenia. Mówiąc prościej, ? szydercą jest wino, swarliwą ? sycera, każdy, kto tutaj błądzi, niemądry (Księga Przysłów 20,1). Rozważmy następujące przykłady: Noe upił się winem i został upokorzony (Księga Rodzaju 9,21). Lot nie był w stanie oprzeć się grzechowi z powodu upojenia alkoholowego (Księga Rodzaju 19,32). Opilstwo Nabala potwierdziło jego głupotę (I Księga Samuela 25,36). Ela, król Izraela, został zamordowany z powodu swoich skłonności do upijania się (I Księga Królewska 16,9). Stan upojenia alkoholowego tak bardzo pozbawia człowieka zdolności do robienia czegokolwiek, że został on porównany do rozpasania moralnego (Apokalipsa 14,8; 16,19). Ponadto jest on tak bardzo znienawidzony przez Boga, że stosuje się go jako powszechny motyw w opisie Bożego sądu (Lamentacje Jeremiasza 4,21; Księga Nahuma 3,11).

Alkohol a nieumiarkowanie

Oprócz powszechnej dopuszczalności spożywania alkoholu i wyraźnego zwrócenia uwagi na grzech pijaństwa, należy rozważyć jeszcze i inne zagadnienia. Czym jest nadmiar? Czymś, czego jest za dużo. Co to znaczy, że czegoś jest za dużo? Każdy musi zdefiniować to sobie sam. To tak jak z każdym innym darem pochodzącym od Boga. Ale pamiętajmy, będziemy musieli zdać sprawę z podjętych decyzji (List do Rzymian 14,12). Obżarstwo można porównać z opilstwem. Nie bądź z tych, co winu hołdują lub mięsem się lubią obżerać (Księga Przysłów 23,20). Pismo Św. nie zabrania spożywania pokarmów, tak jak nie ma nic przeciwko raczeniu się winem. Jednak jedzenie może prowadzić do obżarstwa, zaś picie może się wymknąć spod kontroli. Zarówno nadmierne picie jak i rozkoszowanie się alkoholem jest złe, gdyż prowadzi do uzależnienia. Popada w nędzę, kto lubi hulanki, nie wzbogaci się, kto lubi oliwę i wino (Księga Przysłów 21,17). Możliwe, że Bóg zasugerował Izraelitom, by przeznaczali dziesięcinę na alkohol, lecz zauważmy, że powiedział im również, by pili w Jego obecności (Księga Powtórzonego Prawa 14,26). Niekontrolowane picie staje się znakiem rozpoznawczym osoby uzależnionej lub znajdującej w piciu przyjemność i rozkosz. W końcu chodzi przecież o to, żeby nie utożsamiano nas z pijakami (Księga Przysłów 23,20).

Alkohol a osądzanie

Przyzwolenie na spożywanie alkoholu wcale nie oznacza, że pijąc nigdy nie grzeszymy. W tej sprawie powinniśmy postępować zgodnie z zasadą podaną w Liście do Rzymian. A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy (List do Rzymian 14,1). Nie powinniśmy osądzać brata czy siostry, którzy decydują się powstrzymywać całkowicie od spożywania alkoholu, tak samo jak nie powinniśmy osadzać wierzącego, który decyduje się nie jeść mięsa. Ten, kto jada wszystko, niech nie pogardza tym, który nie [wszystko] jada, a ten, który nie jada, niech nie potępia tego, który jada; bo Bóg go łaskawie przygarnął (List do Rzymian 14,3). Nie powinniśmy spożywać alkoholu w towarzystwie wierzącego, który stara się nie pić, bądź walczy z alkoholizmem. Dobrą jest rzeczą nie jeść mięsa i nie pić wina, i nie czynić niczego, co twego brata razi, (List do Rzymian 14,21). A swoje własne przekonanie zachowuj dla siebie przed Bogiem (List do Rzymian 14,22). Nie powinniśmy osądzać siebie nawzajem, ponieważ każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu (List do Rzymian 14,12) decydując się na spożywanie bądź powstrzymywanie się od spożywania alkoholu. Powinniśmy spożywać alkohol, jak również wykonywać każdą inną czynność, z wdzięcznością, mając na uwadze Chrystusa (List do Rzymian 14,5-9).

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Czy biblijne wino zawierało alkohol?

O: Zdecydowanie tak. Anna (I Księga Samuela 1,14), apostołowie (Dzieje Apostolskie 2,13) oraz sam Chrystus (Ewangelia wg Łukasza 7,34) nie byliby oskarżani o pijaństwo, gdyby wino, które spożywali, nie zawierało alkoholu. (por. także List do Efezjan 5,18 oraz I List do Tymoteusza 3,3)

P: Czy Pismo Św. zakazuje spożywania alkoholu?

O: Nie. Brak wina jest postrzegany w Starym Testamencie jako znak Bożego wyroku (Jer 48,33). Co więcej, Bóg sugeruje, by roczna dziesięcina Izraelitów obejmowała zakup alkoholu (Księga Powtórzonego Prawa 14,26).

P: Czy Pismo Św. zachęca do spożywania alkoholu?

O: Nie. Pismo Św. zezwala na spożywanie alkoholu jeśli jest się wierzącym wystarczająco silnym, by oprzeć się negatywnym skutkom ? nadmiernemu piciu, uzależnieniu, opilstwu, towarzystwu pijaków, przyczynianiu się do upadku brata lub osądzaniu innych.

 

Autor: Rebecca S.May

Nowości

Nagrania audio ze spotkań z Davidem DeWitt

Tematy poruszane na spotkaniu:   Globalne ocieplenie a Biblia Natura naszego sumienia Sąd w liście...

Wirus COV-2 a Biblia

Koronawirus CoV-2 z perspektywy Biblii Dave DeWitt   Kilka danych statystycznych o CoV-2 Cytat z...

21 zasad dawania z 2 Listu do Koryntian 8–9

1. Macedończycy pokazani są jako modelowy wzór dawania. Kiedy widzimy, jak inni dają, zachęca nas to,...